Interní směrnice o ochraně osobních údajů

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EÚ o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů - GDPR)


Správce osobních údajů:

FK TRADING, spol. s r o.
se sídlem Kolbenova 912/5c, 190 00 Praha 9
IČ 26169215
Zapsaná v obchodním rejstříku a městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 76481

Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů:

Jméno: JUDr. Jiří Fiala tel.: 603 274 003, e-mail: vcs.fkt@seznam.czZásady směrnice

Tato směrnice upravuje povinnosti odpovědných osob společnost (statutárních orgánů a zaměstnanců) při ochraně údajů zpracovávaných společností, je vydávána písemně, nesmí být v rozporu s právními předpisy, nesmí být vydána se zpětnou účinnosti, vzniká na dobu neurčitou, odpovědné osoby seznamují zaměstnance s jejím vydáním, změnou či zrušením prokazatelným způsobem a směrnice je přístupná všem zaměstnancům.


Úložiště souborů osobních údajů

Údaje jsou v elektronické podobě uloženy na osobních počítačích zaměstnanců, které jsou kryty přístupovým heslem. Údaje v papírové podobě jsou uloženy v uzamykatelné kanceláři ve 2.NP budovy sídla správce (v mimopracovní době je příchod ke kanceláři zabezpečen železnou mříží)


Povinnosti osob zodpovědných za ochranu osobních údajů

Minimálně 1x ročně provádět interní audit dodržování postupu zpracování, bezpečnosti a uložení osobních údajů.
Zajistit seznámení a proškolení všech zaměstnanců s touto směrnicí a postupy pro zpracování osobních údajů.
Vést a aktualizovat dokumentaci o zpracování osobních údajů.
Zajistit zavedení a dodržování vhodných technických a organizačních opatření dle dokumentace GDPR.
Nejpozději do 72 hodin od okamžiku, kdy se o narušení bezpečnosti zpracovávaných údajů dověděl oznámit toto narušení Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Poskytnou dotčenému subjektů údajů stejnou informaci, pokud je pravděpodobné, že narušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů.


Povinnosti zaměstnanců

Řídit se při zpracování osobních údajů platnými, touto směrnicí a pokyny osob odpovědných za ochranu osobních údajů.
Jakékoliv osobní údaje zpracovávat pouze, je-li to pro výkon práce nezbytné, v co nejmenším rozsahu, pro pouze stanovené účely, s dodržením stanovených a odsouhlasených postupů s přihlédnutím k dodržování práv subjektů údajů.
Při zpracování osobních údajů chránit zájmy zaměstnavatele, dodržovat všechna bezpečnostní a ochranná opatření přijatá v souvislosti se zpracováním osobních údajů a zachovávat mlčenlivost o všech cizích osobních údajích, o kterých se v souvislosti vykonávanou prací dozvěděl.
Nezpracovávat, nekopírovat, neposkytovat a nešířit zjištěné osobní údaje k vlastnímu prospěchu nebo ku prospěchu třetích osob.
Bez prodlení a zbytečného odkladu oznámit odpovědným osobám jakékoliv porušení či narušení bezpečnosti zpracovávaných údajů, o kterých se v souvislosti s výkonem práce dozvěděl.
Dodržovat bezpečnostní zařízení při práci s výpočetní technikou a mobilními zařízeními.
Zajistit výpočetní techniku a mobilní zařízení s osobními údaji před zneužitím dostatečně silnými hesly.
Zabezpečit uzamykatelné prostory s osobními údaj před vnějším vniknutím třetích osob a to i době krátkodobé nepřítomnosti, po 16 hod. zabezpečit přístup ke kanceláři železnou mříží.
Dokumenty s osobními údaji umisťovat do samostatných a uzamykatelných skříní.


Ustanovení závěrečná

Tato směrnice je založena v sídle společnosti. Měnit jí lze jen písemnými, průběžně číslovanými dodatky podepsanými jednateli společnosti.


V Praze dne 9.10.2020


JUDr. Jiří Fiala - jednatel společnosti

Ing. Jitka Križáková - jednatel společnostiNabízíme měření radonu     Ceník služeb Napište nám

Kontakt:

FK TRADING, spol. s.r.o.
Kolbenova 912/5c
190 00 Praha 9 - Vysočany

(+420) 603 851 101


jitka.krizakova@post.cz