Radon na stavebních pozemcích

  Dle platné legislativy můžeme rozdělit stavební pozemky z hlediska přítomnosti radonu na tři základní kategorie:

  • Pozemky s nízkým radonovým indexem
  • Pozemky se středním radonovým indexem
  • Pozemky s vysokým radonovým indexem

  Stanovení radonového indexu pozemku vychází z hodnocení dvou vstupních parametrů: objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a plynopropustnosti zemin. Čím vyšší je objemová aktivita radonu v půdním vzduchu a čím jsou vrstvy zemin propustnější, tím vyšší je pravděpodobnost, že může do objektu pronikat významné množství radonu.

  Radonový index pozemku vyjadřuje obecně radonový potenciál daného pozemku. Radonový index stavby vyjadřuje míru potřebné stavební ochrany stavby proti vnikání radonu z geologického podloží. Radonový index stavby vychází z radonového indexu pozemku a zohledňuje hloubku založení stavby, způsob založení stavby a stav základových zemin. Na jednom pozemku s daným radonovým indexem může být radonový index stavby rozdílný např. pro objekt založený při povrchu terénu a pro objekt se dvěma suterény.

  Níže je uvedena tabulka, ze které vyplývá, jakých konkrétních hodnot může nabývat objemová aktivita radonu v souvislosti s propustností podloží, kde ca je hodnota třetího kvartilu celého souboru naměřených hodnot.


Tabulka pro stanovení radonového indexu pozemku podle objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a plynopropustnosti zemin:

Radonový
index
pozemku
Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu
CA(kBq.m-3)
nízkýCA<30CA<20CA<10
střední30<=CA<10020<=CA<7010<=CA<30
vysokýCA>=100CA>=70CA>=30
nízkástřednívysoká
Plynopropustnost zemin

  Takovéto měření, jehož výsledkem je stanovení tzv. radonového indexu pozemku a následné zařazení pozemku do jedné ze tří shora uvedených kategorií se v praxi provádí pro níže vyjmenované účely:

  • pro novostavby a přístavby rodinných domů a jiných pobytových objektů (bytové domy, obchodní centra, výrobní haly, komerční objekty, administrativní budovy apod.)
  • jako podklad pro návrh a optimalizaci hydroizolačního systému spodní stavby
  • jako podklad pro návrh a projekt preventivního opatření proti pronikání radonu z podloží dle výpočtu ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží“ jako součást stavebního projektu
  • před rekonstrukcí (přestavbou) rodinných domů a jiných pobytových objektů(bytové domy, obchodní centra, výrobní haly, komerční objekty, administrativní budovy apod.)
  • jako podklad pro rozhodnutí, zda provádět opatření na snížení hladin radonu, a to v jakém rozsahu technickém a finančním
  • pro stanovení tržní ceny pozemku při jeho koupi nebo prodeji


Radon ve stavbách     Ceník služeb Napište nám

Kontakt:

FK TRADING, spol. s.r.o.
Kolbenova 912/5c
190 00 Praha 9 - Vysočany

(+420) 603 851 101


jitka.krizakova@post.cz